Regulamin sklepu

 • 1. Wstęp
 1. Sklep internetowy FARINAWINA dostępny pod adresem: www.farinawina.com prowadzony jest przez Ogo sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-017), ul. św. Jana 13/1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000205788, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 PLN w całości opłaconym, NIP: 676-23-82-782, REGON: 356829777.
 2. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie pod adresem korespondencyjnym: Sklep internetowy FARINAWINA, ul. Św.Jana 13/1,  31-017 Kraków, telefonicznie +48 519 399 474  (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: wina@farina.com.pl
 3. Sprzedawca posiada ważne zezwolenie detaliczne na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5 do 18 % alkoholu nr: I/521/B/414/2018 wydane przez PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
 1. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest Punkt Sprzedaży położony w Krakowie przy ul. św. Jana 13/1
 2. Zamówienia poprzez Sklep mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

 

 • 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator Danych Osobowych – podmiot wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie;
 3. Klient będący osobą fizyczna akceptując regulamin tym samym potwierdza, iż jest osobą pełnoletnią dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na zasadach i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.
 4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 5. Konto Klienta – konto Klienta, który został poprawnie zarejestrowany w Sklepie i potwierdził swoją pełnoletniość. Klient loguje się do swojego konta za pomocą ustalonego loginu (ciąg znaków identyfikujących Klienta spośród pozostałych klientów) i hasła (ciąg znaków niezbędny do uwierzytelnienia, czyli jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta w Sklepie);
 6. Kurier – profesjonalny Sprzedawca pocztowy odbierający na zlecenie Kupującego i z jego upoważnienia zakupione w Sklepie Produkty;
 7. Pełnomocnik – pełnoletnia osoba działająca wyłącznie na rzecz i w imieniu Klienta, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towarów zakupionych w Sklepie;
 8. Produkt – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie;
 9. Punkt sprzedaży – miejsce zawierania Umowy Sprzedaży i wydania Produktów Klientowi lub jego Pełnomocnikowi.
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Farinawina.com, dostępny pod adresem internetowym https://farinawina.com/regulamin-sklepu/
 11. Sklep – prowadzona przez Sprzedawcę platforma internetowa znajdująca się pod adresem Farinawina.com, za pomocą której Sprzedawca, na warunkach określonych w Regulaminie, oferuje swoje Produkty;
 12. Sprzedawca – podmiot wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu będący stroną Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem za pośrednictwem Sklepu, będący jednocześnie administratorem strony internetowej Sklepu;
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z ramach działalności Sklepu;
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.
 • 3. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin, będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu pod adresem: www.farinawina.com
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji Konta Klienta w ramach Sklepu;
  b) warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu;
  c) zasady zawierania Umów Sprzedaży Produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;
 4. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Rejestracja Konta Klienta oraz złożenie Zamówienia przez Klienta wymaga potwierdzenia akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwi Klientowi złożenie Zamówienia.
 5. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 7. Utrwalenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej lub na innym trwałym nośniku specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
 • 4. Zasady korzystania ze Sklepu
 1. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu tylko i wyłącznie po potwierdzeniu swojej pełnoletności. Mają możliwość dokonania rejestracji i stworzenia w ten sposób Konta Klienta, w którym gromadzone są dane osobowe oraz informacje o Kliencie dotyczące jego Zamówień składanych w Sklepie. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta Klienta. W tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o przyczynach anulowania Zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem Zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem loginu oraz hasła, chyba że informacje o loginie lub haśle zostały ujawnione osobie trzeciej nie z winy Klienta. Sprzedawca zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem. Klient zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem nieuprawnionym osobom trzecim.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Klienta swojego loginu lub hasła osobom trzecim. W przypadku wygaśnięcia, zmiany lub usunięcia konta poczty elektronicznej podanego przez Klienta przy okazji rejestracji Konta Klienta, Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
 5. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji Zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.
 • 5. Składanie oraz realizacja Zamówień
 1. Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia drogą elektroniczną, za pośrednictwem Sklepu;
 1. Zamówienia na produkty dostępne w Sklepie można składać całą dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych i konserwacyjnych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym licząc od dnia, w którym zamówienie zostało złożone;
 2. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny lub telefonicznie pod numerem wskazanym w Regulaminie Witryny są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy punkcie sprzedaży
 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy dokonać wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty dostępne na stronie Sklepu. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka Sklepu.
 2. Do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, korygowania błędów oraz w zakresu wybranych Produktów.
 1. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:
  1. przedmiotu Zamówienia (nazwa Produktu, ilość);
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz kosztów dodatkowych (o ile występują);
  3. wybranej metody płatności;
  4. sposobu odbioru lub dostawy Produktów;
 1. W celu przesłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia).
 3. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail: „Twoje zamówienie jest już w drodze”.
 4. W przypadku wyboru metody płatności polegającej na dokonaniu przedpłaty ceny za zamówione Produkty, a braku niezwłocznego opłacenia Zamówienia, Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez klienta wiadomości email „Zamówienie wstrzymane do momentu zaksięgowania płatności”.
 5. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówień złożonych przez Klientów niezgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie. Zamówienie nie będzie zrealizowane w szczególności w przypadku:
 1. podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających realizację Zamówienia;
 2. nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta uniemożliwiającego jego realizację;
 3. obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu, wykorzystywanie platformy Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego loginu lub hasła lub podszywanie się pod inną osobę, korzystanie ze Sklepu przez osobę niepełnoletnią;
 • 6. Warunki odbioru Zamówień
 1. Zamówione produkty mogą zostać odebrane w siedzibie Sprzedawcy bez dodatkowych kosztów lub są dostarczane pod wskazany adres na terenie Polski, zgodnie z życzeniem Klienta wyrażonym w formularzu zamówienia.
 2. Odbiór produktów będących napojami alkoholowymi następuje wyłącznie w punkcie sprzedaży pod określonym adresem we wskazanych godzinach. Odbiór produktów będących napojami alkoholowymi może być dokonany jedynie przez pełnoletnie osoby których zachowanie wskazuje, że nie znajdują się w stanie nietrzeźwości. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta Sprzedawca wymaga podania daty urodzenia Klienta w formularzu Zamówienia. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności Klienta lub Pełnomocnika, Sprzedawca lub osoba wydająca produkty będące napojami alkoholowymi uprawniony jest też do żądania okazania dokumentu stwierdzającego jego wiek.
 3. Odbiór produktów może zostać dokonany przez Klienta osobiście albo za pośrednictwem Pełnomocnika. Pełnomocnikiem upoważnionym do odbioru w imieniu Klienta może być osoba trzeźwa i pełnoletnia, firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą, która odbierze zamówiony Produkt ze Sklepu i dostarczy go do wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy.
 4. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy, wydanie Produktów Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Produktów Pełnomocnikowi. Klient zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że:
  1. ustanawia Kuriera swoim Pełnomocnikiem do odbioru Produktów w jego imieniu;
  2. upoważnia Sprzedawcę do wydania Pełnomocnikowi zakupionych przez Klienta Produktów;
  3. upoważnia Sprzedawcę do przekazania Pełnomocnikowi wszelkich swoich danych osobowych, potrzebnych do dostarczenia zakupionego Towaru;
 5. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane. W razie odmowy wydania produktów z powyższych przyczyn, Sprzedawca złoży niezwłocznie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy.

 

 • 7. Ceny
 1. Wszystkie ceny w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 2. Cena podana przy każdym produkcie w Sklepie, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Do łącznej ceny produktów zamówionych w Witrynie doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w Sklepie, wprowadzania do Sklepu nowych produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i udzielania rabatów.
 5. Zmiany cen produktów w Witrynie o których mowa w ust. 4 powyżej, nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży.
 1. Promocje organizowane w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

 • 8. Formy płatności
 1. Metodą uiszczenia ceny za zamówione Produkty jest przedpłata przed wydaniem Produktów Klientowi – płatności wykonywane są za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych lub innych, wyszczególnionych na stronie Sklepu i akceptowanych przez Sklep elektronicznych metod płatności;
 2. Koszty dostawy Produktów określone są na stronie internetowej Sklepu. Dodatkowo, koszty dostawy są wskazywane w czasie składania Zamówienia.
 3. W przypadku wybrania przez Klienta jako metody płatności przedpłaty wykonywanej za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych, realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania płatności od Sprzedawcy systemu płatności elektronicznych.
 4. Poprzez akceptację Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

 

 • 9. Reklamacje
 1. Sprzedawca oświadcza, że produkty znajdujące się w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalne i spełniają warunki określone w specyfikacji każdego produktu.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi zamówione produkty bez wad fizycznych oraz prawnych i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia takich wad, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje dotyczące wad produktów można składać do Sprzedawcy, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres pocztowy Sprzedawcy.
 4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, adres poczty elektronicznej, numer zamówienia, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną, datę nabycia produktu, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta a także wskazanie preferowanego przez Klienta sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi wzór Formularza reklamacji, dostępny na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://farinawina.com/formularze/ który stanowi jedynie przykład i nie jest dla Klienta wiążący. Klient nie musi się kierować tym wzorem ani z niego korzystać.
 6. W przypadku otrzymania produktu wadliwego, Klientowi przysługuje żądanie obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 7. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

 • 10. Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Konsument ma prawo odstąpienia od umowy, którą zawarł na odległość w terminie 14 dni, bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 przedmiotowej ustawy.
 2. Termin 14-dniowy o którym mowa w ust. 1 liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu lub w przypadku umowy o świadczenie usług od dnia jej zawarcia.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy składać do Sprzedawcy, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres pocztowy Sprzedawcy
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy produkt wraz z elementami, które otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres Sprzedawcy.
 5. Konsument jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 7. Zwrot płatności Konsumentowi zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. W żadnym przypadku Konsument nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
 10. Sprzedawca udostępnia Klientowi wzór Formularza odstąpienia od umowy, dostępny na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://farinawina.com/formularze/ który stanowi jedynie przykład i nie jest dla Klienta wiążący. Klient nie musi się kierować tym wzorem ani z niego korzystać.

 

 • 11. Wymiana produktów
 1. Każdy Klient ma prawo do wymiany każdego zakupionego w Sklepie produktu bez podania przyczyny na dowolny inny produkt dostępny w Sklepie w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania.
 2. Aby wymiana produktu została zaakceptowana przez Sprzedawcę, wymieniany produkt musi zostać odesłany do Sprzedawcy w nienaruszonym stanie, wraz z elementami, które otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie, jednak nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o woli skorzystania z prawa do wymiany produktu.

 

 • 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresami internetowymi:
 2. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 3. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 4. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 5. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 6. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 7. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 8. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem porady@dlakonsumentow.pl

 

 • 13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Dane osobowe podane przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia produktów są przetwarzane przez Sprzedawcę, który jest administratorem danych osobowych.
 2. Elementem koniecznym dla przeprowadzenia rejestracji lub dla złożenia Zamówienia produktu jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub składania zamówienia. Podanie danych osobowych które zostały oznaczone jako obligatoryjne jest dobrowolne ale konieczne w celu rejestracji lub realizacji zamówienia produktu. Podanie danych osobowych które nie zostały oznaczone jako obligatoryjne jest całkowicie dobrowolne.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia.
 4. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych produktów, wymienionym w §6 ust. 1. Gdy zapłata za zamówiony produkt jest dokonywana przez Klienta z góry, jego dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
 5. Klienta ma nieograniczone prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania,a także do uzyskania pełnej informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Sprzedawcą bezpośrednio w jego siedzibie lub drogą pocztową.
 6. Sprzedawca jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 7. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych i polityki prywatności w Sklepie dostępne są w dokumencie Polityka prywatności, dostępnym pod adresem internetowym: https://farinawina.com/polityka-prywatnosci/

 

 • 14. Warunki świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną
 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych: a) przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, cookies, lub b) przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub c) przeglądarka Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1280×720 pikseli.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów i przekazu danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany w szczególności do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
 2. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń;
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
 4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;
 5. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Farina Wina ul.św.Jana 13/1, 31-018 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 3. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
 • 15. Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Sprzedawca z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany organizacyjne po stronie Sprzedawcy, rozszerzenie usług świadczonych przez Sprzedawcę, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Sprzedawcę na obecnych warunkach. Sprzedawca poinformuje Klientów o nowej treści Regulaminu drogą elektroniczną (na wskazane w Koncie Klienta lub przy składaniu Zamówień adresy poczty elektronicznej), co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zwartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta Klienta. Zamówienia złożone przez Klienta przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu będą realizowane na postawie dotychczasowego Regulaminu zaakceptowanego przez Klienta w dniu złożenia Zamówienia.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.11.2020.