Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych podanych w ramach Serwisu internetowego Farinawina.com prowadzonego pod adresem domeny: https://farinawina.com

Kto jest Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych?

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest właściciel Serwisu Ogo sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-017), ul.św.Jana 13/1, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000205788, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 PLN w całości opłaconym, NIP: 676-23-82-782, REGON: 356829777 (dalej jako: „ Administrator”).

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000205788, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 PLN w całości opłaconym, NIP: 676-23-82-782, REGON: 356829777.

Jakie dane osobowe, w jakim celu, na jakich zasadach i jak długo są przetwarzane przez Serwis internetowy?

Serwis internetowy pozyskuje i przetwarza Twoje dane osobowe t.j. : imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, adres e- mail oraz numer telefonu. Wymienione dane osobowe przetwarzane są przez Serwis internetowy w celu:
– realizacji zamówienia- podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest ich niezbędność celem wykonania umowy;
– w celu prawidłowej obsługi konta klienta w szczególności do wykonania umowy w oparciu o podstawę prawną wynikającą z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.

– w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów własnych, w tym w celach analitycznych; podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Serwisu internetowego, którym jest promocja oferowanych produktów wśród klientów Serwisu internetowego.

Podanie przez Ciebie wyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji Twoich zamówień oraz obsługi konta klienta. Powyżej wskazane dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep internetowy do momentu upłynięcia okresu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń związanych z wykonaniem zawartych z Tobą umów.

Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mailową lub telefoniczną oznacza to, że Twój adres e-mail lub numer telefonu będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach oferowanych przez Sklep internetowy. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym celu do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu a następnie będą przechowywane przez Sklep internetowy przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mailową lub telefoniczną od naszych partnerów z branży handlowej, z którymi prowadzimy wspólne działania marketingowe i promocyjne oznacza to, że Twój adres e-mail lub numer telefonu będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach oferowanych przez tych partnerów. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym celu do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu a następnie będą przechowywane przez Serwis internetowy przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może zostać cofnięta w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli podasz nam dane osobowe takie jak: płeć, imię, kod pocztowy oraz data urodzenia i wyrazisz zgodę na wysyłanie spersonalizowanych informacji handlowych oznacza to, że jesteś osobą pełnoletnią wyżej wskazane dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach dopasowanych do Twoich potrzeb (profilowanie).Podanie ww. danych osobowych i udzielenie zgody na personalizację informacji handlowych jest dobrowolne ale ich podanie jest konieczne jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje handlowe o produktach, ponieważ przesyłamy wyłącznie spersonalizowane informacje handlowe. Dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym. celu do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody a następnie będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. Przetwarzanie – w tym profilowanie – odbywa się na podstawie zgody, która może być cofnięta w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Komu przekazywane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom poza podmiotami przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Sklepu internetowego w celu wykonania umowy, dostarczenia produktu, pobrania opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi klienta, m.in. dostawcom usług IT, marketingowych, analitycznych, kurierom, pośrednikom płatności przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Serwisem internetowym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i nie mogą wykorzystywać Twoich danych osobowych w innych celach niż związane z wykonaniem umowy. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. Twoje dane osobowe Klientów nie będą ujawniane osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba że jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, lub gdy Serwis internetowy będzie do tego prawnie zobowiązany.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Pamiętaj, że masz prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Bezpieczeństwo

Serwis internetowy gwarantuje bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, które są przetwarzane w związku z korzystaniem ze Serwisu internetowego poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności i wykorzystywanie zgodnie z przedstawionymi w Polityce prywatności zasadami. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony ich danych osobowych podczas korzystania ze Serwisu internetowego oraz dokonywania zakupów w ramach Sklepu internetowego. Celem Serwisu internetowego jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Serwis internetowego usługami, Serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych informacji. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

W celach bezpieczeństwa Twoich danych osobowych Sklep internetowy stosuje:
– pseudonimizację, szyfrowanie danych osobowych lub rozwiązania zamienne,
– środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
– środki zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostęp do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
– regularne testowanie, mierzenie i ocenę skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Podjęte przez Serwis internetowy działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W szczególności należy zachować w poufności login i hasło do Sklepu internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim. Pamiętaj, że Serwis internetowy nie będzie zwracał się do Ciebie o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Sklepie internetowym. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym, prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego. Jeżeli korzystasz z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług Sklepu internetowego wymagających zalogowania, należy się zawsze wylogować, tak aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych osobowych zgromadzonych na koncie klienta.

Kontakt ze Sklepem internetowym odnośnie przetwarzania danych osobowych

Serwis / Sklep internetowy zapewnia Ci możliwość samodzielnej kontroli swoich danych osobowych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie w odpowiednim do tego miejscu w Serwisie / Sklepie internetowym, dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego. Zawsze możesz też zwrócić się do Serwisu / Sklepu internetowego:

– pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny:

Ogo sp. z o.o.
ul.św.Jana 13/1
31-017 Kraków

z dopiskiem: „Farinawina.com”,

– na adres e-mail: marketing@farian.com.pl
– na nr tel.: +48 519 399 474

Jakie dane poza danymi osobowymi są przetwarzane przez Serwis / Sklep internetowy?

Serwis / Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Serwisu / Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat polityki cookies znajdują się tutaj. Ponadto Serwis / Sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której wchodzisz do Serwisu / Sklepu internetowego. Niektóre podstrony w ramach Serwisu internetowego mogą zawierać tzw. web beacons (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona Serwisu internetowego, na której web beacons został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam Sklepu internetowego. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Ciebie danymi osobowymi. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Serwisu / Sklepu internetowego.

Google Analytics

Serwis / Sklep internetowy korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics używa ciasteczek, które są małymi plikami tekstowymi zapisanymi na komputerze Klientów w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu korzystania ze Sklepu internetowego. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania ze Strony (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania ze Sklepu internetowego, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Można zablokować korzystanie z ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak należy pamiętać, że w takim wypadku niektóre funkcje Strony pozostaną niedostępne. Korzystając z Serwisu / Sklepu internetowego, Klienci wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.